1. GENERELT
FØLGENDE VILKÅR FINDER ANVENDELSE FOR ALLE PRODUKTER OG YDELSER (HEREFTER KALDET ”PRODUKTERNE”) LEVERET AF SEEKINGS A/S (HEREFTER KALDET ”SEEKINGS”). VILKÅRENE FINDER ANVENDELSE MEDMINDRE ANDET ER SKRIFTLIGT AFTALT MELLEM KUNDEN OG SEEKINGS.

2. KOMMUNIKATION MELLEM KUNDEN OG SEEKINGS
KUNDEN ACCEPTERER AT KOMMUNIKATION MELLEM KUNDEN OG SEEKINGS VEDRØRENDE PRODUKTERNE FOREGÅR VIA E-MAIL SÅVEL SOM TELEFON/BREV.

3. AFTALEN
KUNDEN SKAL VED AFTALEINDGÅELSE GIVE SEEKINGS RELEVANTE STAMDATA, KONTAKTINFORMATIONER OG EVT. BANKOPLYSNINGER TIL LEVERANDØRSERVICE. VED TILMELDING AF LEVERANDØRSERVICE ACCEPTERER KUNDEN AT DET TOTALE ENGAGEMENT HOS SEEKINGS TILLÆGGES LEVERANDØRSERVICE BETALINGSOPKRÆVNING OG SAMTIDIG OPNÅR EN BESPARELSE PÅ ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. KUNDEN ACCEPTERER AT AFTALEN FØLGER BÅDE CVR NR OG DOMÆNENAVN. DET ER KUNDENS ANSVAR AT OPLYSE SEEKINGS OMKRING DE NØDVENDIGE KODER M.M. SOM ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE PRODUCERE PRODUKTERNE. ALLE PRODUKTER SOM SEEKINGS HAR HJULPET MED (PRODUCERET) OG E-MAILS SOM SENDES GENNEM SEEKINGS SYSTEMER LEVERES MED SEEKINGS LOGO ELLER SIGNATUR ’STOLT DESIGNET AF SEEKINGS’. SEEKINGS TILPASSER ADMINISTRATIONSPANELET I HJEMMESIDESYSTEMET. KUNDEN ER ANSVARLIG FOR INDLEVERING AF MATERIALE RETTIDIGT I HENHOLD TIL AFTALE. OVERHOLDES DETTE IKKE FINDES ERSTATNING OG REFUSION IKKE STED.

4. LEVERING
PRODUKTERNE LEVERES VED, AT KUNDEN MODTAGER E-MAIL/BREV MED NØDVENDIGE INFORMATIONER OM IBRUGTAGNING, SÅSOM BRUGERNAVN OG ADGANGSKODE.  SEEKINGS TAGER INGEN ANSVAR FOR VAREMÆRKE BRUD. DET ER KUNDENS ANSVAR AT SIKRE DETTE.

5. ABONNEMENTER OG OPSIGELSE
VED UDLØB AF ABONNEMENTSPERIODEN BLIVER DENNE FORNYET AUTOMATISK FOR EN NY PERIODE (SAMME PERIODE SOM VALGT FØRSTE GANG), MEDMINDRE SEEKINGS HAR MODTAGET EN SKRIFTLIG OPSIGELSE, SENEST 3 MÅNEDER FØR UDLØBET AF DEN IGANGVÆRENDE ABONNEMENTSPERIODE. OPSIGES ABONNEMENTET FAKTURERES RESTBELØBET AF PERIODEN. VEDR FACEBOOK ANNONCER (KLIK) BRUGES HER OP TIL 500 KR PR MDR. FORUDBETALT ABONNEMENT REFUNDERES IKKE.

6. FEJL OG MANGLER
VED KUNDENS RAPPORTERING AF FEJL ELLER MANGLER VIL SEEKINGS HURTIGST MULIGT SØGE AT AFHJÆLPE DISSE. FEJLRETNING SKER UDEN BEREGNING MED MINDRE FEJLEN ELLER MANGLEN SKYLDES FORHOLD UDEN FOR SEEKINGS KONTROL OG/ELLER ANSVAR, OG KAN TILSKRIVES KUNDEN. I SÅ FALD FORBEHOLDER SEEKINGS SIG RET TIL AT FAKTURERE SIT TIDSFORBRUG I HENHOLD TIL DE TIL HVER EN TID GÆLDENDE TAKSTER.

7. BETALING
OPKRÆVNINGER I HENHOLD TIL AFTALEN SKER VED UDSENDELSE AF EN REGNING MED ANGIVELSE AF BETALINGSFRIST. OPRETTELSESAFGIFT OG ABONNEMENTER OPKRÆVES I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF AFTALEN. ABONNEMENTSAFGIFT OPKRÆVES 1 ÅR FORUD, MEDMINDRE ANDET ER SKRIFTLIGT NOTERET PÅ KONTRAKTEN. SEEKINGS KAN VED AFTALEINDGÅELSEN, ELLER MED ET SKRIFTLIGT VARSEL PÅ SEEKINGS HJEMMESIDE PÅ 8 DAGE, ÆNDRE OPKRÆVNINGSINTERVALLER. BETALING SKER I DANSKE KRONER. VED FORSINKET BETALING ER SEEKINGS BERETTIGET TIL AT OPKRÆVE MORARENTER I HENHOLD TIL RENTELOVENS BESTEMMELSER HEROM, FRA BETALINGSFRISTENS UDLØB INDTIL BETALING SKER. SEEKINGS ER ENDVIDERE BERETTIGET TIL AT OPKRÆVE GEBYR VED UDSENDELSE AF RYKKERBREVE. SEEKINGS FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT LUKKE FOR YDELSER, SOM IKKE ER BETALT INDENFOR AFTALT TERMIN.

8. MISLIGHOLDELSE
SÅFREMT EN AF PARTERNE VÆSENTLIGT MISLIGHOLDER SINE FORPLIGTELSER I HENHOLD TIL AFTALE ELLER I TILFÆLDE AF KONKURS, LIKVIDATION ELLER BETALINGSSTANDSNING, ER SEEKINGS BERETTIGET TIL, MED ØJEBLIKKELIG VIRKNING, AT OPHÆVE AFTALEN. FØLGENDE FORHOLD ANSES BLANDT ANDET FOR VÆSENTLIG MISLIGHOLDELSE: KUNDENS MANGLENDE BETALING AF FORFALDNE PENGEYDELSER; KUNDENS LOVSTRIDIGE HANDLINGER ELLER UNDLADELSER VED BRUG AF DE I AFTALEN INDEHOLDTE PRODUKTER OG TJENESTER; KUNDENS MISBRUG AF SEEKINGS OG/ELLER TREDJEMANDS IMMATERIELLE RETTIGHEDER, HERUNDER OPHAVSRET, MØNSTERRET, PATENTRET, BRUGSMODELRET, VAREMÆRKERET M.V.; KUNDENS TILSIDESÆTTELSE AF ØVRIGE FORPLIGTELSER, SOM PÅHVILER KUNDEN I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE VILKÅR.

9. UNDERLEVERANDØRER
SEEKINGS LEVERING AF DE I AFTALEN INDEHOLDTE YDELSER, KAN INDBEFATTE BRUG AF UNDERLEVERANDØRER.

10. OVERDRAGELSE
SEEKINGS FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT FORETAGE OVERDRAGELSER AF VIRKSOMHEDEN OG DENS YDELSER TIL ANDEN VIRKSOMHED.

11. TAVSHEDSPLIGT
SEEKINGS PERSONALE OG UNDERLEVERANDØRER SKAL IAGTTAGE UBETINGET TAVSHED MED HENSYN TIL OPLYSNINGER VEDRØRENDE KUNDENS FORHOLD, SOM DE FÅR KENDSKAB TIL I FORBINDELSE MED OPFYLDELSE AF DENNE AFTALE. FOR KUNDENS PERSONALE, KONSULENTER OG ANDRE, DER BISTÅR KUNDEN, PÅLÆGGES TILSVARENDE FORPLIGTELSE MED HENSYN TIL FORHOLD OM SEEKINGS OG DENNES KUNDER. KUNDEN GIVER SIN ACCEPT TIL, AT SEEKINGS MÅ ANVENDE UDFØRTE OPGAVER TIL MARKEDSFØRINGS ØJEMED, HVORFOR OPGAVER MÅ FREMVISES TIL 3. MAND PÅ KONCEPTBASIS, SAMT PÅ HJEMMESIDE / SOCIALE MEDIER SOM REFERENCE.

12. ANSVAR
SEEKINGS ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR TABT OMSÆTNING, MISTEDE DATA, SKADER PGA. VIRUS, DRIFTSTAB, TAB AF GOODWILL, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE TAB HOS KUNDEN. SAMME FORHOLD GØR SIG GÆLDENDE VED FORCE MAJEURE, SAMT ALGORITME & SYSTEM ÆNDRINGER. KUNDEN ALENE ER ANSVARLIG FOR AT DOMÆNENAVNET OG HJEMMESIDENS INDHOLD IKKE KRÆNKER ANDRES VAREMÆRKER ELLER RETTIGHEDER. SEEKINGS HOLDES UANSVARLIG FOR FALD I PLACERING FOR KUNDENS DOMÆNE PÅ GOOGLE.

13. FORCE MAJEURE
SEEKINGS ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB SOM SKYLDES FORCE MAJEURE.

14. TEKNISKE BETINGELSER
VED KØB AF WEBSHOP BETALES OPRETTELSE OG MDR GEBYR TIL BETALINGSGATEWAY OG ONLINE GODKENDELSE (NETS/TELLER) AF KØBER, DA LØSNINGERNES STØRRELSE KAN VARIERE EFTER BEHOV. UDVIKLEDE PRODUKTER BLIVER OPTIMERET TIL NYESTE BROWSER, OG KAN IKKE GARANTERES AT HAVE FULDE FUNKTIONER PÅ ÆLDRE BROWSERE END 1 ÅR. VED KØB AF GOOGLE OPTIMERING KAN SEEKINGS IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR FALD I PLACERINGER, SAMT DER INGEN LOVNING KAN GIVES FOR FREMTIDIG PLACERINGER. KUNDEN SKAL OPLYSE SEEKINGS HVIS DE FÅR NY HJEMMESIDE. DER GIVES IKKE ADGANG TIL SEEKINGS TILKNYTTET LINKBUILDING NETVÆRK. SEEKINGS KAN IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR OPSTÅELSE AF FEJL PÅ KUNDENS SITE I FORBINDELSE MED OPTIMERING / INDSÆTTELSE AF NYT INDHOLD. INDHOLDET VIL IKKE BLIVE VIST TIL KUNDEN OG LÆGGES PÅ SITET.

ER SEEKINGS ÆNDRINGSTILTAG FULGT OG INGEN FREMGANG ER NÅET, VIL KUNDEN BLIVE TILBUDT KOMPENSATION, INDEN FOR EN RIMELIG PERIODE AF NORMALT CA. 6 MÅNEDER.

15. OPHAVSRET
OPHAVSRETTEN TIL DE, AF SEEKINGS UDVIKLEDE SYSTEMER, PROGRAMMER, KONCEPTER, KREATIVE OPLÆG, LOGO, HJEMMESIDE DESIGN, SAMT ANDET GRAFISK MATERIALE TILHØRER SEEKINGS. VED AFSLUTTET SAMARBEJDE VIL HJEMMESIDE HOSTING M.V. BLIVE NEDLAGT. KUNDEN FORBEHOLDER SIG IKKE RETTEN TIL HJEMMESIDEN JF. LOV OM OPHAVSRET OG MÅ PÅ NY DERFOR FÅ UDVIKLET NYT SYSTEM OG HJEMMESIDE VED ANDEN LEVERANDØR.

16. LOV VALG OG VÆRNETING
ENHVER TVIST MELLEM PARTERNE SKAL AFGØRES EFTER DANSK RET.

© COPYRIGHT SEEKINGS

Navn / Firmanavn

Telefon nr.

E-mail

Evt. dato og tid for møde

Besked / Projekt beskrivelse

Det er nemt at finde os

Vores kontor er altid åbent, hvis du har lyst til at slå en smut forbi. Ca. 500 meter fra motorvejen finder du vores adresse. Vi bor på 1. sal og har altid kaffe på kanden. Hvis du medbringer dine ønsker og ideer, lægger vi en række løsningsforslag på bordet.